zde se nacházíte:
Úvod > Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Lucie Carthy, se sídlem U Slunečních lázní 1142, Liberec 14, 46014, zapsaná pod IČ: 72760974 do živnostenského rejstříku vedeného na Magistrátu města Liberce (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, objednávky, emailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, název organizace, IP adresa, adresa bydliště v případě vyplnění objednávky

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem:

 • poskytování služeb, plnění objednávky, odpovídání na Vaše dotazy (pokud v kontaktním formuláři vyplníte Váš email a jméno, budou tyto informace použity k tomu, abychom Vám mohli odpovědět)
 • účetnictví (Vaše fakturační údaje, které uvedete do objednávky, nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti o evidenci dokladů)
 • přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a analýze Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem personalizace nabídky služeb. 

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je tento Váš dobrovolně udělený souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@erigo.cz, případně prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění objednávky, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Těmito osobami jsou zejména marketingoví a IT poradci. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. orgánům veřejné správy. 

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů)
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Zpracovatel

Osobní údaje zpracovávají následující společnosti:

 • STUDIO ERIGO s.r.o., IČ: 29197783, se sídlem Šumavská 416/15 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, spisová značka C 64989

Kontakt na zpracovatele

Zpracovatele můžete kontaktovat na e-mailu: info@erigo.cz či písemně na adrese sídla zpracovatele (Šumavská 416/15, 602 00 Brno). Zpracovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností zpracovatele je veškerá komunikace mezi Vámi a zpracovatelem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.