zde se nacházíte:
Úvod

Obchodní podmínky

Koučink, kurzy a další akce "Coachingbylucie"

Poskytovatelem služby „www.coachingbylucie.com“ (dále jen „služba“) je Lucie Carthy, se sídlem U Slunečních lázní 1142, Liberec 14, 46014, zapsaná IČ: 72760974, (Lucie Carthy je dále v textu označována jako „poskytovatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky ("podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi uživatelem a poskytovatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká na základě objednávky. Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

Popis služeb

Poskytovatel nabízí uživatelům služby v oblasti individuálního a firemního koučinku, koučinkového výcviku a vzdělávacích kurzů.

Objednávka

Uživatel si objednává službu vyplněním objednacího formuláře. Na základě vámi vyplněných údajů v objednávce vám bude vystavena faktura, která musí být uhrazena na účet poskytovatele v uvedené splatnosti. Ceny jednotlivých služeb jsou vždy uvedeny v popisu služby na internetových stránkách coachingbylucie nebo jsou stanoveny na základě individuální poptávky. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje v objednávce poskytne pravdivě. Pokud tyto podmínky budou porušeny nebo údaje (například email) budou chybné, poskytovatel za to nepřebírá zodpovědnost. Objednávka služby je možná pouze písemně a to přes objednávkový formulář události. V případě firemního koučinku může mít objednávka podobu písemné dohody, která bude obsahovat rozsah služby a cenu. Pokud si službu objednáváte jako živnostník nebo firma, je nutné uvést firemní údaje jako je IČO a další. 

Zaslané objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Zrušení objednávky

Uživatel má právo svou objednávku bezplatně zrušit a to nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky (čas příchozího emailu s objednávkou). Musí tak učinit písemně emailem, ve kterém uvede své jméno a adresu, aby ho bylo možné identifikovat. Pokud již částku zaplatil, je nutné, aby uvedl také číslo bankovního účtu, na který má být uhrazená částka vrácena. Po uplynutí této doby nemá uživatel právo na vrácení peněz ani jinou náhradu a to i pokud se rozhodne služeb nevyužít. Není možný ani přesun na jinou službu ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud by nebyl schopen službu plnit kvůli termínu, počtu osob nebo z dalších důvodů. Uživatel o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem informován. Pokud by došlo ke zrušení služby ze strany poskytovatele, bude uživateli vrácena celá částka. Na vrácení částky a čísle účtu se domluví emailem. 

Autorská práva

Obsah veškerých kurů podléhá autorským právům. Šíření obsahu kurzů je zakázáno. Kopírování a napodobování kurzů, jejich další předávání bez souhlasu poskytovatele je zakázáno. Uživatel se zavazuje, že informace, nahrávky ani získané materiály nebude poskytovat jiným osobám ani je nebude jakkoliv využívat k obchodním účelům jako například školením, prezentacím na svém webu a podobně. Uživatel se zavazuje k tomu, že tento obsah nebude kopírovat a používat ani jeho zkrácenou formu. Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující uvedené zákazy je právně postihnutelné. Pokud k tomu dojde, bude uživateli okamžitě znemožněn přístup k službám poskytovatele bez nároku na náhradu škody.

Způsob úhrady

Na základě provedené objednávky, přijde uživateli na e-mail, který v přihlášce uvedl, faktura. Uživatel se zavazuje uhradit tuto částku převodem na účet poskytovatele nejpozději v den splatnosti faktury. Aby bylo možné částku identifikovat a přiřadit danému uživateli, do údajů o platbě musí uvést variabilní symbol z faktury. Uživatel se zavazuje, že v objednávce uvede všechny údaje pravdivě. Pokud uživatel neobdrží fakturu za objednané služby nejdéle do týdne, zkontroluje si složku spam svého emailu a pokud ani tam fakturu nenajde, kontaktuje emailem poskytovatele. Pokud uživatel vystavenou fakturu nezaplatí, přijde mu upomínka. Pokud nezaplatí ani po opakované výzvě, může být tento případ předán právníkovi a částka bude právně vymahatelná. 

Zodpovědnost uživatele

Souhlasem s obchodními podmínkami uživatel potvrzuje, že je mu více jak osmnáct let a je plně odpovědný za své chování. Uživatel souhlasí s tím, že si plně uvědomuje svou absolutní zodpovědnost za své zdraví, a to jak psychické, tak i fyzické. Souhlasem také potvrzuje, že v době konání kurzu nebude svým chováním jakkoliv narušovat jeho průběh. Pokud se některé části kurzu nezúčastní, bude o tom informovat lektora kurzu a to alespoň jeden den dopředu. Lucie Carthy si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z kurzu a to bez vrácení finanční částky, pokud svým chováním naruší jeho průběh. Souhlasem s těmito podmínkami bere účastník na vědomí, že Lucie Carthy neručí objektivně za jakoukoliv újmu na zdraví nebo majetku, která by v průběhu poskytování služby mohla vzniknout. Souhlasem uživatel potvrzuje, že veškeré úkoly a cvičení dělá zcela dobrovolně a zvažuje u nich svou psychickou i fyzickou kondici. Koučink ani jakákoliv nabízená služba ze strany poskytovatele není terapií ani jinou náhradou odborné zdravotní péče.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem Lucií Carthy v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem Lucií Carthy, a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely účetnictví a pro zasílání obchodních sdělení poštou nebo emailem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Lucii Carthy může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Lucie Carthy. 

Projeví-li uživatel zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel Lucie Carthy povinna tuto informaci poskytnout. 

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení poskytovatele Lucie Carthy na poskytnutou elektronickou adresu a výjimečně na uvedenou poštovní adresu. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018